logo

E-resept og kjernejournal som første steg på vei mot Helseplattformen

For å etablere et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet med Helseplattformen, skal dette studiet utforske erfaringer fra innføring og bruk av de to eksisterende nasjonale løsningene; e-resept og kjernejournal. En viktig suksessfaktor for Helseplattformen er at den er funksjonell og oppleves hensiktsmessig av helsepersonell i ulike kliniske praksiser. Ved å studere intensjon, innføringsprosesser og bruk av to eksisterende nasjonale tjenester vil studiet identifisere hvordan tjenestene fungerer i praksis, og dermed bidra til å styrke planlegging og redusere risiko i Helseplattformen.

Studiet er tredelt. I del 1 (oppstart 20118) skal man kartlegge mønster og variasjoner i intensjon, innføring og bruk av kjernejournal og e-resept. Det empiriske grunnlaget vil bestå av kvalitativ intervjuer med relevante aktører. Del 2 er en sammenstilling av erfaringene fra de to løsningene. Hensikten er å identifisere generiske forhold som kan legge føringer, eller skape potensielle utfordringer for Helseplattformen. I 2019 skal det leveres en analyse av forhold som er avgjørende for vellykket innføring, og som vil styrke planlegging og bruk av Helseplattformen. Størrelsesorden på del 1 og del 2 vil 1,5 årsverk. I del 3 vil man følge de forskningsbaserte rådene som er utformet i del 2, inn i implementeringsprosessen. Del 3 vil være i størrelsesorden PhD.