logo

Responstjenester for trygghetsskapende teknologier

Sammendrag av rapporten

Anbefalinger om responstjenester for trygghetsskapende teknologier ble publisert i 2016 av Helsedirektoratet. To modeller ble lansert: Responssentertjeneste og direkte respons. Nasjonalt senter for e-helseforskning har utredet et kunnskapsgrunnlag til revidering av de nasjonale anbefalingene.

Kunnskapsmålet er å innhente data på følgende fem områder: Responstjenestens rolle i tjenestemodellen, behov for informasjonsdeling, krav til sikkerhet, krav til kompetanse og kvalitetskrav til responstjenesten.

Studien er gjennomført som en kvalitativ undersøkelse. Informantene er tjenesteansvarlige eller de som er best kjent med responstjenesteløsningen i 14 kommuner i Norge.

Resultatene viser at det er store forskjeller mellom kommunene. Forskjellene er synlige både hva angår valgte responstjenestemodeller og tekniske løsninger, men også når det kommer til modenhet i vurderinger av hva responstjenesten er og kan være.

I noen kommuner er det krevende å initiere langsiktige tiltak fordi dagens situasjon er preget av begrenset handlingsrom for utvikling av utvidede tjenester. Her etterspørres konkrete og detaljerte anbefalinger for trygghetsskapende teknologier.

Kommuner som har på plass en god organisering rundt responstjenester signaliserer behov for reviderte anbefalinger som skisserer mulighetsrommet rundt responstjenesten. Begge typer innspill må hensynstas. Dersom direktoratet signaliserer mulige fremtidige alternativer kan kommunene planlegge for bredere løsninger enn dagens trygghetsskapende teknologier. Det er viktig at nye anbefalinger peker fremover og skisserer et større mulighetsrom enn dagens anbefalinger.