logo

Bakgrunn

Pasienter, myndigheter og profesjonelle uttrykker et stort behov for en radikal omorganisering av helsetjenester for pasienter med langvarige og sammensatte behov. 3P-prosjektet skal understøtte utvikling av en trygg helhetlig helse- og omsorgstjeneste for denne gruppen pasienter. 3P-prosjektet skal danne et kunnskapsgrunnlag for å forandre et profesjonssentrert helsesystem til et pasientsentrert system basert på erfaringer fra fire piloter i Norge og Danmark.

Tjenesten skal nå borgerens egne definerte mål og støtte pasientens egenmestring. Prosjektet tar sikte på å forstå forutsetningene for utvikling av et ‘helhetlig helsevesen’ som gir bedre helse, bedre pasienterfaringer og reduserte kostnader.

Sentralt i å utvikle en slik tjeneste er bruk av IKT-verktøy for samhandling mellom pasienter og helsearbeidere. Prosjektet tar utgangspunkt i fire miljøer som har utviklet nye omsorgsmodeller basert på Chronic Care Model (CCM) og som drar nytte av nye ledende teknologier og radikal organisasjonsredesign.

3p_workpackages_locations.jpg#asset:543:

Prosjektet består av 10 arbeidspakker (AP), hvorav AP 2-5 utgjør de fire ovennevnte innovasjonsarenaene og AP 6-10 er forskningsfokuserte arbeidspakker. De fire arenaene er koblet sammen i et lærings- og forskningsnettverk som skal utveksle erfaringer på tvers. Den siste arbeidspakken er prosjektledelse og formidling.

3p_AP1-10.jpg#asset:544:artikkelbilde

Prosjektets kjerneverdier

Prosjektet deler en en visjon om et fremtidig helsevesen som:

- Systematisk støtter pasienter i å formulere "hva er viktigst for meg" og oversetter dette til pasientens mål.

- Jobber etter individualiserte, proaktive behandlingsplaner som inkluderer pasientens mål, egenmestring og planer for akutt og elektiv oppfølging.

- Har ett responssenter for pasientens spørsmål eller behovsendring.

- Kan iverksette tilpassede kliniske tiltak i tråd med planen, inkludert et sømløst tverrfaglig oppfølgingsteam.

- Støtter kontinuerlig systemlæring av sentrale resultatmål som måloppnåelse for pasienten, livskvalitet og helsetjenesteforbruk.

Til sammen utgjør de fire innovasjonsarenaene en perfekt mulighet for å studere effekter av ulike kontekster, tilnærminger og teknologiske løsninger på både prosess- og utfallsmål i arbeidet med å implementere visjonær helhetlig og pasientsentrert tjeneste.

Mål og delmål for prosjektet

  • Utvikle et "veikart" for helseledere som beskriver trinnene for innføring av en forbedret helsetjenestemodell for pasienter med langvarige og sammensatte behov.
  • Forskning på E-støtte for tverrfaglige team, den digitaliserte individuelle stegvise omsorgsplan, implementering og utrullingsmodell, den individuelle pasientforløpsopplevelse og pasientsikkerhet.
  • Skape et interessentnettverk for utveksling av erfaringer: pasienter, helsepersonell, forskere, helseadministratorer og helsemyndighetene.

Endelig prosjektprotokoll

Forskningsgruppen som gikk sammen i 3P-søknaden søkte opprinnelig med et budsjett på 50 mill NOK, men prosjektet fikk tildelt bare 25 mill NOK fra HELSEFORSK. 3P-gruppen leverte da en revidert protokoll med reduserte krav til leveranser, tilsvarende 25 mill NOK, som ble godkjent av HELSEFORSK før tildeling i feb 2015.

Nye endringer ble gjort i arbeidspakke 9 og 10, høsten 2015.

Endelig protokoll gjenspeiler begge prosessene og er godkjent av HELSEFORSK og styringsgruppa.