logo

Faktaark 05-2018

Forny resept—fastlegens erfaringer, resultater av intervju

Bakgrunn

Et viktig mål for e-helseutviklingen er at innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester. Forny resept er en av fire tjenester innen digital dialog med fastlegen, som finnes på helsenorge.no. Med Forny resept kan pasienten sende melding til fastlegen og be om fornyet resept på sine faste legemidler, på medisinsk utstyr og annet som forskrives på resept. Tjenesten tas i bruk ved at pasienten logger seg inn på den nasjonale helseportalen helsenorge.no.

Metode

Det ble gjennomført intervju med ni fastleger høsten 2017 som har erfaring med helsenorge.no sine digitale tjenester. Disse svarte på spørsmål om fordeler og ulemper knyttet til tjenestene. Intervjuguiden er utviklet av Nasjonalt senter for e-helseforskning i samarbeid med Senter for kvalitet i legekontor og Direktoratet for e-helse.

Resultater

Det er ulike oppfatninger om hvilke medikamenter som er egnet for Forny resept. En fastlege mener at vanedannende medisiner ikke bør fornyes på denne måten. Elektronisk fornying kan ta vekk muligheten for justering. Tjenesten kan derfor være best egnet til medisiner det er lett for folk å styre selv. Avklarte behovsmedisiner som allergimedisin og smertestillende nevnes som godt egnet.

Preparater til pasienter med misbrukerproblematikk er ifølge fastlegene ikke egnet. Ordningen er heller ikke egnet for antibiotika for infeksjoner uten at man har sett pasientene først. Nye medisinske vurderinger vil også trenge time. I tillegg mener flere at A- og B-preparater ikke bør fornyes elektronisk.

Rutiner

Reseptene havner i en felles meldingsboks der de daglig hentes av legene eller helsesekretærene. Ofte legges resepten både hos fastlegen og på en felles liste som kan ses av de som er innlogget. Dette sikrer at resepten fornyes selv om ansvarlig fastlege er fraværende. Fordeling av reseptene mellom legene er et viktig prinsipp for effektiv oppfølging av Forny resept. Legen håndterer disse mellom konsultasjoner, på slutten av dagen eller på kveldstid.

Ulike rutiner for å sikre kontroll

Kontroll av Forny resept håndteres ulikt. Noen leger gjør alle reseptfornyelser selv. Andre sluser reseptfornyelser til forkontoret, som kontrollerer bestillingen før den legges i legens signeringsliste.

Fordeler for fastleger og pasienter

Fastlegene har positive erfaringer med Forny resept. Færre telefoner og økt effektivitet i form av mindre administrering nevnes som viktigst. Det blir mindre press på legekontoret fordi det er færre folk og mindre belastning på venterommet. Pasientene trenger ikke møte opp fysisk for å hente resept. De sparer tid, reiseutgifter og slipper å avbryte jobb eller andre aktiviteter.

Potensiale for forbedring

Forny resept kan bli en tidstyv hvis en må forklare hvorfor fornyingen avvises. Ordningen kan gi merarbeid fordi legen uansett må inn i pasientens journal og se hva personen har brukt og hvorfor. Økonomisk er det ugunstig hvis legene fornyer resepter på toppen av kontortiden. Medisinsk er det en ulempe dersom pasienter for lett får nye resepter uten å gå til kontroll. Noen leger mener tjenesten ikke er særlig tidsbesparende, hvis man tar med alle forhold. Det kan være dårlige grensesnitt eller begrenset funksjonalitet.

Konklusjon

Til tross for forbedringsområder er fastlegene positive til Forny resept.