logo

Faktaark 07-2018

Kontakt legekontoret—fastlegens erfaringer, resultater av intervju

Bakgrunn

Et viktig mål for e-helseutviklingen er at innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester. Kontakt legekontoret er en av fire tjenester innen digital dialog med fastlegen, som finnes på helsenorge.no. De fire tjenesteområdene er elektronisk timebestilling, reseptfornying, e-konsultasjon og kontakt legekontoret.

Kontakt legekontoret er en trygg kommunikasjonskanal med legekontoret. Tjenesten brukes til administrative henvendelser, og det er vanligvis helsesekretærer som svarer. Pasienten kan ikke få helsehjelp via denne tjenesten.

Metode

Det ble gjennomført intervju med ni fastleger høsten 2017 som har erfaring med helsenorge.no sine digitale tjenester. Disse svarte på spørsmål om fordeler og ulemper knyttet til tjenestene. Intervjuguiden er utviklet av Nasjonalt senter for e-helseforskning i samarbeid med Senter for kvalitet i legekontor og Direktoratet for e-helse.

Resultater

Tjenesten er i varierende grad tatt i bruk ved legekontorene. Noen er i startfasen og får et fåtall daglige henvendelser. Andre besvarer opp mot tretti daglige henvendelser.

Hva legekontoret bruker tjenesten til

Endring av konsultasjonstidspunkt, informasjon om relevante endringer (for eksempel takster), svar på blodprøver eller bildediagnostikk i tillegg til informasjon om vaksiner eller enkle råd om behandling. Ved noen legekontor brukes tjenesten like mye som e-konsultasjon.

Fordeler for legekontoret

Hovedfordelene for fastlegekontoret er færre telefoner, mindre telefonkø og redusert arbeidsbelastning for helsesekretærer. Fastleger uttrykte at tjenesten kan gi færre fysiske konsultasjoner og at de sjeldnere trengte å ringe pasienten.

Fordeler for pasientene

Tjenesten er tidsbesparende for pasienter som ellers ville vært i telefonkø. Kortere ventetid betyr bedre sørvis. Det er også en fordel at elektronisk kommunikasjon er dokumenterbar og at informasjonen er lett tilgjengelig. Yngre pasienter med solide datakunnskaper kan i særlig grad ha nytte av tjenesten, mener fastlegene.

Forbedringsområder

Informasjon om hvordan tjenesten skal brukes må være tydelig, slik at pasienter ikke gis anledning til å stille kliniske spørsmål. Tjenesten er gratis for pasienten mens e-konsultasjon har en egenandel. Dette viser at pasienter feilaktig benytter den digitale tjenesten Kontakt legekontoret. Slike henvendelser må omdirigeres, som gir unødvendig ressursbruk. Gode rutiner må etableres. For å effektivisere tjenesten bør standardsvar utvikles.

Ved et legekontor der forespørsler ble kategorisert og standardsvar etablert, ble standardsvar brukt i halvparten av legekontorets svar.

Konklusjon

Fastleger er tilfreds med tjenesten og dens potensiale, og mener Kontakt legekontoret kan bidra til å øke effektiviteten og redusere arbeidsbelastningen.