logo

Sosial digital kontakt

Sammendrag av rapporten

Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet har i Nasjonalt velferdsteknologiprogram iverksatt prosjektet «Sosial, digital kontakt for å mobilisere mot ensomhet blant eldre. Rapporten oppsummerer undersøkelsens andre prosjektår. Kunnskap om effekter og nytte av iverksatte opplæringstiltak presenteres. I tillegg til beskrives viktige faktorer for vellykket IKT-opplæring.

Sentrale spørsmål som undersøkelsen søker å besvare er: Hvilke barrierer finnes mot å bruke teknologi? Fører kurs i bruk av teknologi rettet mot eldre til redusert ensomhet for befolkningsgruppen? De empiriske og analytiske resultatene utgjør grunnlaget for en diskusjon om modeller for samspill ved hjelp av teknologiske løsninger mellom familie, frivillige, ideelle aktører og andre som samlet tilfører ny kunnskap til prosjektet/tilskuddsordningen.

De senere år har Helsedirektoratet i samarbeid med frivillige organisasjoner gjennomført kurs og opplæring av eldre teknologibrukere. Et felles mål har vært å bidra til styrking og vedlikehold og av eldre menneskers sosiale nettverk for å forhindre eller redusere ensomhet. Resultatene fra undersøkelsen «Sosial digital kontakt» som ble gjennomført ved Nasjonalt senter for e-helseforskning i 2016 (3), viser at denne felles innsatsen har resultert i at flere eldre i Norge i dag har fått bedre kompetanse i å mestre relevante teknologiske verktøy. En stor andel eldre forteller at de daglig kjenner på mestringsfølelsen av å kunne bruke teknologiske kommunikasjonsverktøy som for eksempel mobiltelefon og lesebrett.

Studien er en kvalitativ undersøkelse gjort gjennom individuelle telefonintervju med kursledere og kursdeltakere. Det ble benyttet en semistrukturert intervjuguide.

I undersøkelsen har både kursdeltakere og kursledere fra de frivillige organisasjonene vært særlig opptatt av å inkludere eldre som enda ikke har fått eller tatt muligheten til å delta på kurs. Hovedbekymringen som blir reist av studiedeltakerne er det økende gapet mellom de som henger med i teknologisamfunnet og de som faller utenfor. Både kursdeltakerne og kurslederne mener alle eldre i Norge bør få mulighet til å tilegne seg kompetanse i bruk av teknologiske løsninger og kommunikasjonsverktøy. Til tross for at flere kursdeltakere i større grad følte det som en forpliktelse å delta på kurs enn som et ønske, er likevel det generelle inntrykket at de er fornøyde med kursgjennomføringen. Mange formidler også at de ønsker supplerende veiledning i kjølvannet av kurs, gjerne som én-til-én-opplæring eller som organiserte drop-in-tjenester.