Helseministeren roser PSHT-resultatene


Helseminister Bent Høie trakk frem de oppsiktsvekkende resultatene til Pasientsentrert helseteam (PSHT) under sin årlige sykehustale.

Helseminister Bent Høie ønsker at helsepersonell på tvers av tjenestenivå spiller hverandre gode, slik Pasientsentrert helsetjenesteteam har fått til i nord. (Foto: Rune Stoltz Bertinussen)
Helseminister Bent Høie ønsker at helsepersonell på tvers av tjenestenivå spiller hverandre gode, slik Pasientsentrert helsetjenesteteam har fått til i nord. (Foto: Rune Stoltz Bertinussen)

– Da sykehuset (UNN), fastleger og kommuner begynte å samarbeide om behandlingen av pasienten, halverte dette dødeligheten for multisyke eldre, refererte Høie, som også har latt seg imponere over resultatene det tverrfaglige prosjektet kan vise til for forebygging:

– Ved å jobbe bedre i team er antall liggedøgn redusert med 32 prosent viser forskningen, som er gjort av Nasjonalt senter for e-helseforskning, fortalte han.

Fra parter til partnere

Høie mener de gode resultatene fra UNN bør inspirere resten av landet, og han ønsker at sykehus og kommuner går fra å være parter til å bli partnere. Han siterte prosjektleder ved UNN, Monika Dalbakk, i talen sin:

– Helsetjenesten er ikke bygd for multisyke eldre. Spesialistene er skikkelig gode på behandling av enkeltdiagnoser, men ikke alle ser, eller har mulighet til å se, hele pasienten, slik vi har organisert helsetjenesten i dag. Så fort det er mange diagnoser, sykdommer, medikamenter og flere enheter som skal samarbeide, så får helsetjenesten det ikke alltid til.

Dette ønsker helseministeren å endre.

– Jeg vil bidra til at helsepersonell spiller hverandre gode – og vet hva kollegaen i neste ledd kan bidra med. Vi må bruke hverandres kompetanse, for ingen driver helsetjenesten alene, sa han.

Nøkkel til fremtidens utfordring

Det aller viktigste ved PSHT er å kunne påvise bedret kvalitet for pasientene. Viktig er det selvsagt også at den nye formen for organisering reduserer antall liggedøgn og dermed også ressursbruken, men en nesten undervurdert suksessfaktor handler om en bedre arbeidshverdag for alle dem som jobber i helsevesenet.

– Bedre pasientbehandling gir også en bedre arbeidshverdag, slår Høie fast, og har statistikk som viser at denne utfordringen er stor.

Sykehusene nyter stor tillit i befolkningen og den norske helsetjenesten scorer høyt på kvalitet. Men bare 54 prosent av de ansatte i sykehusene svarer at de opplever et godt fysisk arbeidsmiljø, og hele 20 prosent av de ansatte opplever hverdager som er så travle at de ikke rekker å ta pauser.

– Det trengs penger for å rette på dette, og vi har tilført mer penger. Den reelle styrkingen av sykehusbudsjettene er på 14 milliarder kroner. Likevel opplever altså mange arbeidshverdagen sin som travlere i dag enn før. Dette viser at det må mer enn økte budsjetter til. Det handler om å endre system og lovverk, om ideer til å løse oppgaver på andre og bedre måter, om å bruke kompetansen hos medarbeiderne best mulig og å utnytte mulighetene teknologien gir, mener helseminister Bent Høie.