Mest gode erfaringer med å sykmelde ved e-konsultasjon under pandemien


Forskere har undersøkt fastlegers og pasienters erfaringer med sykmelding ved e-konsultasjon under covid-19-pandemien. En fersk rapport er klar, på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Fra venstre: Eli Kristiansen, Paolo Zanaboni og Monika Johansen ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Foto: Lene Lundberg
Fra venstre: Eli Kristiansen, Paolo Zanaboni og Monika Johansen ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Foto: Lene Lundberg

Med koronapandemien kom en midlertidig lovendring som åpnet for at fastleger kunne sykmelde pasienter uten personlig oppmøte ved e-konsultasjon.

Nasjonalt senter for e-helseforskning fikk i oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet å undersøke erfaringer og konsekvenser av sykmelding ved e-konsultasjon. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse blant pasienter og fastleger høsten 2020, flere dybdeintervjuer med fastleger, og det ble hentet ut data om sykmeldinger fra registrene til HELFO og NAV.

Rapporten viser at 36 prosent av alle sykmeldinger i det aktuelle tidsrommet ble gitt etter e-konsultasjon. Det inkluderer kommunikasjon på video, telefon eller tekst.

Pasienter som fikk sykmeldingen over e-konsultasjon med legen var i hovedsak tilfreds med tjenesten. Over 70 prosent var veldig fornøyde eller ganske fornøyde med å få sykmelding uten fysisk fremmøte. 86 prosent syntes det var like enkelt eller enklere å forklare problemet til legen digitalt.

Både pasienter og fastleger fornøyde

Resultatene viste at pasienter og fastleger vurderte fordeler og ulemper med sykmelding ved e-konsultasjon ganske likt.

- Begge parter likte effektiviteten og fleksibiliteten ved å kommunisere digitalt. Samtidig var noen fastleger og pasienter bekymret for om de kliniske vurderingene ble riktige og om forholdet mellom pasient og lege kunne svekkes av å ikke møtes fysisk.

Det sier prosjektleder Eli Kristiansen ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Fastleger som var bekymret for å feilvurdere klinisk informasjon sa at de kunne sykmelde for en kortere periode, for så å kalle pasienten inn på nytt for å møtes ansikt til ansikt. Omtrent to tredjedeler av fastlegene oppga at det var enklere å avvise en forespørsel om sykmelding når kommunikasjonen foregikk over e-konsultasjon.

- Dersom loven åpner for å skrive ut sykmelding over e-konsultasjon i fremtiden, bør tjenesten reguleres for å sikre at sykmeldingen blir forsvarlig, sier Kristiansen.

I følge rapporten bør fastlegen kunne forlenge en sykmelding ved e-konsultasjon når pasientens helseproblem og situasjon er kjent fra før.

Dersom både pasienten og tidligere sykefraværsløp er kjent, bør fastlegen også kunne skrive ut en ny sykmelding basert på e-konsultasjon. Nye sykmeldinger som gis for nyoppståtte helseproblemer bør i utgangspunktet ikke skrives ut ved e-konsultasjon.

60 prosent av pasientene vil gjenta

Undersøkelsen viste også at fire av fem pasienter mente at legen ikke ville fått mer informasjon om helsetilstanden deres hvis de hadde møtt opp på legekontoret. Rundt 60 prosent av pasientene sa at de ønsket å møte legen digitalt også neste gang, dersom de fikk samme helseproblem.

- Pasientene pekte på flere fordeler med å få sykmelding etter en digital konsultasjon: Det var enklere, raskere og tok vekk risikoen for smitte som de ellers kunne blitt utsatt for.

Forskerne sier at resultatene av studien må leses i lys av den spesielle pandemisituasjonen og kravet til smittevern. En kan ikke uten videre overføre resultatene til en normalsituasjon.

- Hvis vi får en permanent lovendring som tillater sykmelding ved e-konsultasjon, vil det være nyttig å gjennomføre en ny studie for å finne ut hva som vil skje i en normalsituasjon, sier Kristiansen.