logo

Legene lærer om legemiddelsamstemming

Hvordan er opplæring i legemiddelsamstemming for nye sykehusleger satt i system på Sykehuset Østfold?

Legene lærer om legemiddelsamstemming
Kristin Fladstad Heier snakket om samstemming av legemidler.

Hvordan gi legene bedre kunnskap om samstemming av legemidler for å oppnå økt pasientsikkerhet?

Presentasjon ved sykehusfarmasøyt Kristin Fladstad Heier, Sykehuset Østfold, Kalnes.

Legemiddelsamstemming går ut på å lage en nøyaktig liste over alle legemidler som pasienten faktisk bruker, for å hindre feil. Det er avgjørende å forstå hvilke kilder som er best å bruke til hvilke pasienter. Kristin Fladstad Heier har i mange år jobbet med kvalitetssikring av legemiddelhåndtering, i primær- og spesialisthelsetjenesten. I det siste har hun utviklet en opplæringspakke for nye leger.

Opptak