Legene lærer om legemiddelsamstemming


Hvordan er opplæring i legemiddelsamstemming for nye sykehusleger satt i system på Sykehuset Østfold?

Kristin Fladstad Heier skal snakke om samstemming av legemidler.
Kristin Fladstad Heier skal snakke om samstemming av legemidler.

Hvordan gi legene bedre kunnskap om samstemming av legemidler for å oppnå økt pasientsikkerhet?

Presentasjon ved sykehusfarmasøyt Kristin Fladstad Heier, Sykehuset Østfold, Kalnes.

Legemiddelsamstemming går ut på å lage en nøyaktig liste over alle legemidler som pasienten faktisk bruker, for å hindre feil. Det er avgjørende å forstå hvilke kilder som er best å bruke til hvilke pasienter. Kristin Fladstad Heier har i mange år jobbet med kvalitetssikring av legemiddelhåndtering, i primær- og spesialisthelsetjenesten. I det siste har hun utviklet en opplæringspakke for nye leger.

Opptak