Helhetlig hjelp for bedre liv


Mennesker med alvorlige psykiske helse og/eller rusmiddelbruk kan falle utenfor tradisjonelle behandlingstilbud. Hvordan kan et tverrfaglig team bidra med nyttig hjelp?

Se på opptak om Assertive Community Treatment (ACT) og Flexible Assertive Community Treatment (FACT).

Webinar: Helhetlig hjelp for bedre liv
Gaute Strand og Trine Pettersen forteller om tverrfaglige team som hjelper de som faller utenfor helsesystemet.
Kommunene opplever at ACT- og FACT-teamene gjør avstanden til spesialisthelsetjenesten kortere, mens spesialisthelsetjenesten opplever at teamene bidrar til at pasientene i større grad blir fulgt opp etter utskrivelse og får nødvendige tjenester i kommunene.

Målgruppa for teamene kan ha negative erfaringer med tidligere hjelp, og mange har mistet troen på at behandling kan være nyttig og motiverende. Siden 2007 har det derfor vært en stor satsing på etablering av tverrfaglige team, satt sammen av begge tjenestenivå. De jobber for å gi oppsøkende og fleksibel hjelp, til mennesker som den ordinære hjelpen ikke fungerer for. Det er den enkeltes ønsker og mål som ligger til grunn for behandlingen som teamet gir. Hjelpen skal kunne skaleres opp og ned i intensitet etter behov. Tilbudet teamet gir skal dreie seg om alle aspekter ved livet. I dag finnes det over 80 slike behandlingsteam i Norge.

I denne presentasjonen vil Trine Pettersen og Gaute Strand, begge faglige rådgivere ved Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), presentere Assertive Community Treatment (ACT) og Flexible Assertive Community Treatment (FACT), og hvilke erfaringer man har med behandlingsmodellene i Norge.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".