logo

Helhetlige pasientforløp

Webinarserien "Helhetlige pasientforløp" ser på hvordan vi kan forbedre helsetjenesten. Målet må være en helsetjeneste som er pasientsentrert, koordinert, proaktiv og planlagt. Det må være muligheter for å dele informasjon både innad i og på tvers av tjenester. Dette står i motsetning til dagens system der man kan oppleve at helsetjenestene ikke snakker sammen, og at omsorgen blir fragmentert.

Temaer som skal tas opp inkluderer e-helseløsninger for samhandling, pasientsentrerte team, informasjonsdeling (data bruk og gjenbruk), bruk av kunstig intelligens i klinisk praksis, journalsystem, evaluering og implementering.

Serien var aktiv fra 2022-2023. Opptak av alle episodene er tilgjengelig via lenkene under.

Helhetlige pasientforløp: Nyheter

Vestre Viken forbedrer pasientforløpet for ca. 39.000 pasienter årlig med støtte av kunstig intelligens

Radiografer får nå støtte av en kunstig intelligens applikasjon til å finne skjelettskader. Pasienter uten beinbrudd blir raskere sendt hjem, og samtidig sparer dette tid for annet helsepersonell.

04.12.2023

En lærende helsesektor bygger på et fundament av data

Kommer det nye systemet til å fungere som tenkt? Hvor burde Norge investere ressurser i helse?

Data som helseopplysninger og tilbakemeldinger fra pasienter kan svare på disse spørsmålene, men noen kriterier må oppfylles først.

15.11.2023

Erfaringskompetanse satt i system

Hvordan vil et tydeligere brukerstemme bidra til å skape pasientens helsetjenester?

Sørlandet sykehus presenterte hvordan brukerne bidrar i tjenesteutvikling.

23.10.2023

Helhetlig kartlegging for et mer helhetlig tjenestetilbud

Foreldre til et alvorlig sykt barn, bruker i snitt 19 timer i uken på å koordinere tjenestene som barnet har behov for. Tjenestene oppleves ukoordinert og lite helhetlige. Dette er et komplekst problem, og det er behov for å tenke nytt rundt hvordan man kartlegger og tilbyr tjenester på en mer helhetlig måte.

03.10.2023

Kinderegget: tre forbedringer på en gang!

Det er mange viktige forbedringstiltak i sving for å skape en mer personsentrert helsetjeneste. Hvordan kan vi sammen koordinere disse initiativene uten å gå i veien for hverandre?

Hvordan jobber Universitetssykehuset Nord-Norge med implementering av samvalg, digitale konsultasjoner og behovsstyrt poliklinikk i pasientforløp?

12.09.2023

Digital samhandling mellom kommune og sykehus - Korr vanskelig kan det vær?

Bedre kommunikasjon dukker ofte opp på forbedringsforslag i helsevesenet. Hvordan kan teknologi bidra?

22.08.2023

Sykepleierens rolle i fremtidens helhetlige pasientforløp: Teknologi og transformasjon

Fremtidens demografi stiller skjerpede krav til helsetjenesten, og organiseringen av knappe ressurser. Vi trenger teknologi som støtter tverrfaglige team i helsetjenesten og behandling på tvers av nivåer i helsetjenesten.

02.06.2023

Hvordan lære opp helsepersonell i gode pasientforløp?

Pasientens reise gjennom helsesystemet skal være så smidig som mulig. Men hvordan kommer vi dit, og hvordan lærer vi opp helsepersonell i gode pasientforløp? Svaret finner du her.

04.05.2023

Alt en ungdom kan lure på

Når en ungdom funderer på flørting, valg av videregående skole eller angst, hvor finner de svar? Ung.no er nettstedet å sjekke!

Hvordan ta vare på hele ungdommen, ikke bare helsen deres?

12.04.2023

Helhetlig hjelp for bedre liv

Mennesker med alvorlige psykiske helse og/eller rusmiddelbruk kan falle utenfor tradisjonelle behandlingstilbud. Hvordan kan et tverrfaglig team bidra med nyttig hjelp?

Se på opptak om Assertive Community Treatment (ACT) og Flexible Assertive Community Treatment (FACT).

20.03.2023
Side 1  2