WHO samarbeidssenter

WHO logo

Nasjonalt senter for e-helseforskning er et samarbeidssenter for Verdens Helseorganisasjon (WHO) innen telemedisin og e-helse. Dette innebærer at senteret gir råd til WHO og dets medlemsland om IKT i helsevesenet. Samarbeidet går tilbake til 1997 da WHO ba Universitetssykehuset Nord-Norge bli et samarbeidssenter (WHO-CC), det første innenfor telemedisin og e-helse. Den formelle samarbeidsavtalen (Terms of Reference) ble inngått i 2002. Senteret er inne i den fjerde avtaleperioden som varer til 2018.

Siden utnevnelsen i 2002, har senteret jobbet på ulike områder:

  • Strategiarbeid: Bistå medlemsland og WHO med å utvikle strategier og handlingsplaner for telemedisin og e-helse, som for eksempel i Moldova.
  • Forskning og formidling: bistå WHO med forskningsbasert kunnskap på området, fra det generelle helse og IKT som å utvikle og analysere Global eHealth Observatory til mer spesifikke områder som elektronisk pasientjournal, pasientrettede tjenester, m-helse, evaluering, m.m.
  • Utvikle systemer og metoder for status global helse, for eksempel bistå med å utvikle et interaktivt helse-atlas.
  • Forskning og utvikling av IKT-systemer for smittsomme (HIV/AIDS) og ikke-smittsomme sykdommer (‘Be He@lthy, be mobile’), rehabilitering i Palestina.

I tillegg har senteret et langvarig samarbeid med Nordvest Russland, og deltar i ulike nasjonale fora innenfor global helse, som Visjon 2030.

I dag er senteret representert som den ene av tre representanter fra WHO-Euro (52 medlemsland) i WHOs globale ekspertgruppe for e-helse.

WHOs generalsekretær utnevner organisasjonens samarbeidssenter. Det er typisk en nasjonal institusjon som har en spesialisert kompetanse som WHO trenger. I dag har WHO omlag 700 samarbeidssentre i mer enn 80 land, og et dedikert samarbeidsnettverk innen e-helse.


Terms of Reference

Samarbeidet er regulert gjennom en overordnet "Terms of reference" og en mer detaljert handlingsplan som partene blir enige om hvert annet år. Aktivitetene i handlingsplanen er basert på organisasjonenes ønsker og medlemslandenes behov. Den overordnede avtalen (Terms of Reference) ble sist revidert i 2010.

1. Bistand til medlemsland

Senteret skal gi råd om telemedisin og e-helse til WHO og medlemslandene for å styrke helseforebyggende arbeid, bedre helsetjenesten, samt gjøre innbyggerne i stand til å ivareta egen helse.

2. Forskning og formidling

Senteret skal bistå WHO og medlemslandene med å:

  1. Identifisere og utvikle forskningsbasert kunnskap om hvordan telemedisin og e-helse kan bedre tilgjengeligheten til og kvaliteten på helsetjenesten.
  2. Bidra til å utvikle og formidle kunnskap om effektene av telemedisin og e-helse.

3. E-læring/kompetanseoppbygging

Utvikle og foreslå e-læringsprogram for å heve helsepersonells kompetanse og styrke helsesystemene.