Digital hjemmeoppfølging: Webinarer

Kommende webinarer

Webinarserien tar seg en pause i sommerferien. Vi er tilbake i september med nye webinarer. Webinarer vil da sendes kl 08.15-09.00 på fredager i partallsuker.

  Psykisk hjelp til unge og videokonsultasjon

  Videokonsultasjoner til barn og unge innen psykisk helsevern – til hvem og når? Erfaringer fra et pandemiår.

  Presentasjon ved Reidar Hjermann, psykolog ved Sykehuset i Vestfold.

  Webinaret ble avholdt 10. september 2021.

  Videokonsultasjoner med fastlegen under pandemien

  Fastleger sier at omtrent halvparten av videokonsultasjonene de gjorde i starten av koronapandemien ble vurdert som bedre eller like godt egnet som å møtes på kontoret.

  Presentasjon ved fastlege og forsker Tor Magne Johnsen, fastlege og forsker Børge Lønnebakke Norberg samt stipendiat Eli Kristiansen ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.

  Webinaret ble avholdt 24. september 2021.

  Kommunene og digital hjemmeoppfølging

  Agder hadde et godt utgangspunkt for digital hjemmeoppfølging da koronapandemien inntraff Norge. Med lang erfaring innen telemedisin, kunne kommunene fort komme i gang med oppfølging av korona-pasienter hjemme.
  Morten Lauknes har vært sentral i dette arbeidet, og deler erfaringene sine og refleksjoner rundt suksessfaktorer på veien videre mot bærekraftige digitale tjenester.

  Presentasjon ved Morten Lauknes, prosjektleder ved Kristiansand kommune.

  Webinaret ble avholdt 8. oktober 2021.

  Digital sårbehandling og samhandling

  Sårbehandling kan være en langvarig prosess, og da er det nyttig å kunne veksle mellom fysiske konsultasjoner og videokonsultasjoner.

  Presentasjon ved Bodil Bach, Prosjektleder vestre Viken/Daglig leder SMARTsam AS, Ingebjørg Irgens, overlege ved Sunnaas sykehus, og Mark Miller, likepersonsansvarlig i Momentum.

  Webinaret ble avholdt 22. oktober 2021.

  Innovativ rehabilitering

  Prosjekt Innovativ Rehabilitering var et nasjonalt prosjekt fra 2016-2020 der målet var å få til endring og implementering av teknologier som er relevant for rehabilitering. De testet ut verktøy for trening, virtuell trening, samhandling og lokalsamfunnet. Assisterende prosjektleder Carina Kolnes presenterer erfaringer fra prosjektet og hva de tar med seg videre i normal drift.

  Presentasjon ved Carina Kolnes, konstituert avdelingsleder Avdeling for Rehabilitering, læring og friskliv ved Indre Østfold kommune.

  Webinaret ble avholdt 5. november 2021.

  EHiN 2021: Panelsesjon om digital hjemmeoppfølging

  Volumet av digitale hjemmetjenester og videokonsultasjoner økte voldsomt under pandemien. Hva skjer i kommunene og sykehusene nå når landet er åpnet igjen? Hva skal til for å lykkes med digital samhandling på tvers av helsetjenestene, og hvordan skaper vi robuste, digitale tjenester? Hvordan sikrer vi gode helsetjenester til alle når helsetjenesten digitaliseres, hvordan unngår vi et digitalt utenforskap? Sist, men ikke minst: Hva er kunnskapsbehovene og hva må vi forske mer på?

  Moderator: Gro Berntsen

  Paneldeltakere: Bjørnar Alexander Andreassen, Morten Lauknes, Anne-Kari Minsaas, Tor Magne Johnsen, Børge Lønnebakke Norberg

  Skrivende terapeut

  Man husker en brøkdel av det som blir sagt på en terapisamtale, men tekst blir stående for alltid. Hvordan forholder en psykolog seg til dette når de driver med tekstbasert behandling? eMeistring tilbyr asynkron behandling over internett for panikklidelse, sosial angst og depresjon. Egner det seg til flere former for psykiske lidelser? Hvordan bør en behandler kommunisere skriftlig med pasienten? Hva synes pasientene selv?

  Presentasjon ved Tine Nordgreen, psykologspesialist og forsker ved Helse Bergen, og Kjersti Skare, psykiatrisk sykepleier og seksjonsleder eMeistring ved Helse Bergen.

  Webinaret ble avholdt 19. november 2021.

  Pasientsentrerte helsetjenester

  Ved å koordinere helsetjenesten bedre gjennom personsentrert, helhetlig og proaktiv omsorg, gikk dødeligheten blant eldre, multisyke pasienter ned med 43 prosent. Video er en form for kommunikasjon som passer godt mellom behandlere, særlig i mindre kommuner med lange avstander. Men det er noen utfordringer.

  Presentasjon ved Monika Dalbakk, enhetsleder for pasientsentrerte helsetjenesteteam ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

  Webinaret ble avholdt 3. desember 2021.

  Barrierer og holdninger til velferdsteknologi og e-helse i Bodø kommune

  Bodø kommune har over flere år hatt fokus på velferdsteknologi og e-helse. I dette webinaret vil du få høre litt om erfaringene med innføring og idriftsetting av forskjellige løsninger i kommunen. Det vil være fokus på barrierer som oppstår ved endring og igangsetting av nye tjenester og løsninger. Spredning av velferdsteknologi og innføring av digital hjemmeoppfølging vil brukes som eksempel.

  Presentasjon ved Anette Skogstad og Vibeke Tellmann, begge er rådgiver i Bodø kommunes forvaltning og utviklingsteam for eHelse.

  Webinaret ble avholdt 28. januar 2022.

  Kunnskapsbaserte helsetjenester - erfaringer med mini-metodevurdering

  Koronapandemien har lært oss hvor viktig det er å ha solide godkjenningsprosesser før vaksiner og andre legemidler tas i bruk. Teknologi som skal inn i helsetjenesten må vurderes på samme måte for å sikre trygg klinisk bruk. På dette webinaret blir vi kjent med "mini-metodevurdering" og hvordan den kan bidra til å kvalitetssikre grunnlaget for valg av helseteknologier.

  Presentasjon ved Karin Borgen, spesialrådgiver ved Oslo universitetssykehus og Helene Arentz-Hansen, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

  Webinaret ble avholdt 11.02.2022.

  Kreftpasienter og digital hjemmeoppfølging

  Kreftpasienter ved Sykehuset Østfold benytter digital hjemmeoppfølging for å rapportere om tilstanden deres og få tett oppfølging fra helsepersonell.

  Presentasjon ved Andreas Stensvold, avdelingssjef ved Kreftavdelingen i Sykehuset Østfold.

  Webinaret ble avholdt 25.02.2022.

  Sykehuset pleier koronapasienter hjemme

  Alt lå til rette for å etablere digital hjemmoppfølging ved Sørlandet sykehus da koronapandemien kom til Norge. Somatisk klinikk deler erfaringene sine om lærdom underveis og hvordan de fikk digital hjemmeoppfølging av koronapasienter til å være en del av den normale driften i avdelingen.

  Presentasjon ved seksjonsleder Rita Helleren, enhetsleder Marianne Jacobsen og sykepleier Arve Vesterfjell ved Somatisk klinikk, Sørlandet sykehus.

  Webinaret ble avholdt 11.03.2022.

  Økt trygghet og mestring med digital hjemmeoppfølging

  Kronisk syke pasienter som får digital hjemmeoppfølging føler økt trygghet og mestring av egen sykdom. Dette er noen av funnene som presenteres i den ferske sluttrapporten fra det nasjonale velferdsteknologiprogrammet.

  Presentasjon ved seniorrådgiver Siw Helene Myhrer fra Helsedirektoratet, manager Susanna Sten-Gahmberg fra Oslo Economics og prosjektleder Hanne Eggen fra Bydel Grünerløkka i Oslo kommune.

  Webinaret ble avholdt 25.03.2022.

  Webinaret ble arrangert i samarbeid med det nordiske forskningsnettverket PROTECT - Proactive health and welfare technology for Nordic users and societies.

  Digitale helsetjenester for alle - hva må til?

  Det er ofte glansbildet av digitale helsetjenester som promoteres, men hva med alle menneskene som blir digitalt ekskludert? Dette webinaret setter søkelyset på forskningsbaserte tiltak for at flere pasienter, pårørende og innbyggere kan benytte seg av digitale helse- og velferdsløsninger.

  Presentasjon ved

  • Margunn Aanestad, professor ved Universitetet i Agder og faglig leder ved Senter for e-helse
  • Kristin Skeide Fuglerud, sjefsforsker og leder for faggruppen Digital inkludering ved Norsk Regnesentral, og Førsteamanuensis II ved Senter for helse og teknologi, Universitetet i Sørøst-Norge
  • Kristin Kjæret, rådgiver i interessepolitisk avdeling i Norges Blindeforbund

  Webinaret ble avholdt 08.04.2022.

  Suksessfaktorer og spilleregler med bruk av tolk i videokonsultasjoner

  Videokonsultasjoner med fastlegen eller spesialist har absolutt sine fordeler, men det er ekstra krevende å være en tolk i en slik situasjon. Det kan være forsinkelser, folk snakker i munnen på hverandre og hvis kameravinkelen er feil, går man glipp av ikke-verbal kommunikasjon. Det er viktig informasjon som deles mellom pasient og helsepersonell. Derfor er det kritisk at alle følger noen spilleregler slik at tolketjenesten gir best resultat.

  Ergoterapispesialist Anne-Margrethe Linnestad ved Sunnaas sykehus og førsteamanuensis Jessica Hansen ved Høgskolen i Østfold deler deres tips om skjermtolking på dette webinaret.

  Opptaket ble gjort i oktober 2021.

  Digital hjemmeoppfølging i praksis

  Hvordan går en kommune over fra et prosjekt om digital hjemmeoppfølging til vanlig drift? Larvik kommune beskriver hvordan de er organisert, samhandler med relevante aktører og utfører tjenesten.

  Presentasjon ved Linda Nilsen Augland, prosjektleder og sykepleier med mastergrad i Larvik kommune.

  Webinaret ble avholdt 06.05.2022.

  Det generelle i det spesielle – Implementering av teknologier for digital hjemmeoppfølging

  Det kan være svært komplekst å sette i gang med teknologier for digital hjemmeoppfølging, men vi vil gjerne få det til. Da kan et teoretisk rammeverk for implementering være et godt hjelpemiddel.

  Presentasjon ved seniorforsker Kari Dyb fra Nasjonalt senter for e-helseforskning.

  Webinaret ble avholdt 20.05.2022.

  Digital inkludering - et brukerperspektiv

  Pensjonistforbundet og Blindeforbundet representerer en stor andel av brukerne som har utfordringer ved bruk av digitale helsetjenester. De deler deres erfaringer og snakker om veien videre på dette webinaret.

  Presentasjon ved seniorrådgiver Arnt Beckstrøm Holte ved Blindeforbundet og prosjektleder Anne-Kari Minsaas ved Pensjonistforbundet.

  Webinaret ble avholdt 03.06.2022.

   

  Nasjonalt senter for e-helseforskning hoster en webinarserie om digital hjemmeoppfølging. Gjennom webinarserien ønsker vi å legge vi til rette for formidling av forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap om digital hjemmeoppfølging.

  Webinarserien skal være en felles møteplass for primær- og spesialisthelsetjeneste og FoU-miljø. Vi planlegger ca to webinarer i måneden, og ønsker kommuner, sykehus, fastleger, brukerorganisasjoner og forskere velkommen som foredragsholdere og deltakere.

  Målet om å flytte helsetjenesten hjem til pasienten krever blant annet organisatoriske endringer i helsetjenesten, teknisk tilrettelegging og kompetanseheving. Digital hjemmeoppfølging er ofte svært komplekst fordi det involverer flere ulike aktører innen helsetjenesten, og en vellykket innføring fordrer at alle parter endrer sin måte å jobbe på.

  Gjennom webinarserien får vi innsikt i arbeidet som foregår ute i kommunene og sykehusene. Forskere vil dele sin forskning, og brukerorganisasjonene vil bringe inn brukerstemmen.


  Velkommen på webinar!

  Eirin Rødseth og Siri Bjørvig

  Norwegian Centre for E-health Research

  Hilde Sørli

  Sunaas sykehus

  Santiago Martinez

  University of Agder

  Carina Kolnes

  For mer informasjon, kontakt:

  Denne siden er sist oppdatert:

  08.06.2022