logo

Digital legemiddelhåndtering

Digitaliseringen av legemiddelfeltet gir store muligheter og et enormt behov for kunnskap. Temaene som har vært tatt opp spenner fra e-resept, multidose, pasientens legemiddelliste og bivirkningssøk.

Webinarer sendes på hver tredje fredag, kl 08.15-09.00.

Redaksjonskomité

  • Unn Manskow, Nasjonalt senter for e-helseforskning
  • Anne Gerd Granås, Nasjonalt senter for e-helseforskning
  • Thomas Bäckstrøm, Sykehusapotekne Østfold, Kalnes
  • Astrid Johnsen, Sykehusapotekene HF
  • Stine Slørdal, Helse Midt-Norge RHF
  • Monika Johansen, Nasjonalt senter for e-helseforskning

Digital legemiddelhåndtering: Nyheter

IKT, risiko og nødrutiner

Hør om Helsetilsynets kartlegging av risikovurderinger, nødrutiner og forbedringsarbeid i 17 sykehus.

12.05.2021

Lukket sløyfe i kreftbehandling

Hvordan jobber de med lukket legemiddelsløyfe i et regionalt system for kreftbehandling?

28.04.2021

Pasientens legemiddelliste - førstudie

Hør om bakgrunnen for hvorfor det er behov for å innføre Pasientens legemiddelliste.

16.04.2021

E-kurve og digital legemiddelflyt

Hvordan lykkes man med digital legemiddelflyt og samstemming?

18.03.2021

“Alle” følger webinarer om digital og tryggere legemiddelhåndtering

- Vi er gledelig overrasket over hvor mange som er interessert i våre webinarer om digital legemiddelhåndtering. 1500 personer fra ulike fagbakgrunner har deltatt live siden vi begynte i fjor høst, forteller arrangørene.

09.03.2021

Helseplattformen i Midt-Norge

Få et innblikk i hvordan de bygger grunnmuren for en felles pasientjournal i Midt-Norge, for sykehus og kommuner.

03.03.2021

Legene lærer om legemiddelsamstemming

Hvordan er opplæring i legemiddelsamstemming for nye sykehusleger satt i system på Sykehuset Østfold?

02.02.2021

Tilrettelagt medisininformasjon

Hvordan skal 200 millioner kroner fra EU og farmasøytisk industri bidra til sikrere legemiddelbruk?

20.01.2021

Pasienten må involveres

Hvordan jobber de med legemiddelsløyfen, uønskede hendelser og brukermedvirkning ved Haraldsplass Diakonale Sykehus?

08.01.2021

Fra faks til elektronisk multidose

Fra telefaks til elektronisk forskrivning av multidose.

02.12.2020
    6 7