Digital legemiddelhåndtering: Webinarer

Kommende webinarer

Webinarer sendes kl 08.30-09.15 på fredager i oddetallsuker.

  #1: Alvorlig og fatale feilmedisineringer på sykehus

  Alvorlig og fatale feilmedisineringer på sykehus presenteres av Alma Mulac, stipendiat MPharm, Universitetet i Oslo.

  #2: Lukket legemiddelsløyfe i Helse Vest - Mer enn teknologi

  Lukket legemiddelsløyfe i Helse Vest - Mer enn teknologi presenteres av Eva C. Backer, rådgiver, avdeling for arkitektur, portefølje og innovasjon, Helse Vest IKT.

  #3: Strekkodeassistert legemiddeladministrering (SALA)

  Strekkodeassistert legemiddeladministrering (SALA) presenteres av Rune Kristiansen, MSc, rådgiver Fag og Kompetanse/Klinisk IKT, Sykehuset Østfold HF.

  #4: Forskning på innføring av pasientens legemiddelliste i kommunehelsetjenesten

  Forskning på innføring av pasientens legemiddelliste i kommunehelsetjenesten - status, erfaringer og utfordringer presenteres av Unn Sollid Manskow og Truls Tunby Kristiansen, forskere ved Nasjonalt senter for e-helseforskning, Tromsø. Webinaret ble avholdt 13.11.2020.

  #5: Regional standard for Lukket Legemiddelsløyfe i Helse Sør-Øst

  Status for prosjekt RKL Regional standard for Lukket Legemiddelsløyfe i Helse Sør-Øst presenteres av Arve Melum, prosjektleder, Helse Sør-Øst. Helse Sør-Øst har som mål å øke pasientsikkerheten gjennom etablering og bruk av en regional standard for lukket legemiddelsløyfe (LLS) med elektronisk verifikasjon. En god løsning for LLS skal også effektivisere legemiddelhåndteringen. Webinaret ble avholdt 27.11.2020.

  #6: Fra telefaks til elektronisk forskrivning av multidose - hvordan påvirkes denne overgangen av uoverensstemmelser i legemiddellistene?

  Temaet Fra telefaks til elektronisk forskrivning av multidose - hvordan påvirkes denne overgangen av uoverensstemmelser i legemiddellistene? - presenteres av Anette Vik Jøsendal, PhD-student, Nasjonalt senter for e-helseforskning og Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. Webinaret ble avholdt 11.12.2020.

  #7: Fem tiltak på Haraldsplass for å gi pasienten riktige ledemidler

  Temaet rett legemiddelbehandling krever involvering av pasientene og klok bruk av teknologi presenteres av Petter Thornam, Fagdirektør, Haraldsplass Diakonale Sykehus. Webinaret ble avholdt 15.01.2021.

  #8: Tilrettelagt medisininformasjon

  Temaet Tilrettelagt medisininformasjon presenteres av Anne Moen, Professor ved UiO og Nasjonalt senter for e-helseforskning og koordinator for Gravitate-Health Public-Private Partnership. Målet med prosjektet er at det skal bli lettere å finne og forstå informasjon om medisinene man tar. Når pakningsvedlegget i medisinpakken også kommer i digital form kan informasjonen også tilpasses brukerens behov. Hvert år dør mange på grunn av feil medisinbruk, og tilrettelagt og forståelig informasjon kan redusere dette. Webinaret ble avholdt 29.01.2021.

  #9: Hvordan gi legene bedre kunnskap om samstemming av legemidler for å oppnå økt pasientsikkerhet?

  Temaet presenteres av Kristin Fladstad Heier, klinisk farmasøyt ved Sykehuset Østfold Kalnes. Legemiddelsamstemming går ut på å lage en nøyaktig liste over alle legemidler som pasienten faktisk bruker, for å hindre feil. Det er avgjørende å forstå hvilke kilder som er best å bruke til hvilke pasienter. Kristin Fladstad Heier har i mange år jobbet med kvalitetssikring av legemiddelhåndtering, i primær- og spesialisthelsetjenesten. I det siste har hun utviklet en opplæringspakke for nye leger. Webinaret ble avholdt 12.02.2021.

  #10: Helseplattformen: Innføring av en felles elektronisk pasientjournal i Midt-Norge

  Temaet presenteres av Janne Kutschera Sund og Liv Johanne Wekre fra Helseplattformen. Webinaret ble avholdt 12.03.2021.

  #11: E-kurve og digital legemiddelflyt

  Temaet presenteres av Kristin Slettvåg, rådgiver, Kurve- og legemiddelhåndtering (KULE), Helse Vest. Webinaret ble avholdt 26.03.2021.

  #12: Presentasjon av resultater fra førstudien til "Pasientens legemiddelliste og kjernejournal i sykehjem og hjemmetjeneste"

  Temaet presenteres av Unn Sollid Manskow og Truls Tunby Kristiansen, forskere ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Webinaret ble avholdt 23.04.2021.

  #13: Lukket legemiddelsløyfe i et regionalt system for kreftbehandling krever samarbeid på nye måter

  Temaet presenteres av Karen Henjum, Kreftklinikken, OUS og Malin Davidsson, Sykehusapotekene HF, Helse Sør-Øst. Webinaret ble avholdt 07.05.2021.

  #14: Hvordan får helsepersonell tilgang til legemiddelinformasjon i sykehusenes journalsystemer når informasjonen finnes i ulike systemer?

  Temaet presenteres av seniorrådgiver Ivar Terje Solberg i Helsetilsynet. Webinaret ble avholdt 21.05.2021.

  #15: Hvordan kan pasientens legemiddelbruk bli riktig fra starten av sykehusoppholdet?

  Temaet presenteres av farmasøyt Renate Elenjord, forskningsleder ved Sykehusapotek Nord og førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet. Webinaret ble avholdt 04.06.2021.

  #16: Beslutningsstøtte i MetaVision

  Temaet presenteres av farmasøyt Karoline Hansen ved Sykehusapoteken Oslo. Webinaret ble avholdt 03.09.2021.

  #17: Digitalization of medication management

  Temaet presenteres av Dr. Sally Rafie, farmasispesialist ved University of California San Diego Health. Webinaret ble avholdt 17.09.2021.

  #18: Merarbeid - en forutsetning for integrasjoner i helsevesenet

  Temaet presenteres av Camilla Bjørnstad, stipendiat, Nasjonalt senter for e-helseforskning og leder for sykehusapoteket i Tromsø. Webinaret ble avholdt 01.10.2021.

  #19: Nasjonal legemiddelliste i Sverige

  Temaet presenteres av universitetslektor Tora Hammar, eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet. Webinaret ble avholdt 15.10.2021.

  #20: Teknologi som hindrer feilmedisinering

  Temaet presenteres av stipendiat Alma Mulac, Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo. Webinaret ble avholdt 29.10.2021.

  EHiN 2021: Kan feil oppstå i PLL?

  Pasientens legemiddelliste (PLL) er et viktig tiltak i Nasjonal e-helsestrategi og mål 2017-2022. Målet er at pasientens legemiddelopplysninger samles i én felles nasjonal oversikt slik at oppdaterte legemiddelopplysninger kan deles på tvers av ulike virksomheter (sykehus, legekontor og kommunal helse- og omsorgstjeneste m.m.). Paneldeltakerne diskuterer utfordringer med PLL.

  Moderator: Anne Gerd Granås

  Paneldeltakere: Bjørn Hveem, Regin Hjertholm, Renate Elenjord, Anette Vik Jøsendal

  EHiN 2021: Pasientenes egeninnsats ved bruk av egne helsedata

  Hvordan kan pasientens egeninnsats og aktive bruk av egne helsedata bidra til kvalitetssikring og oversikt over egne legemidler?

  Moderator: Anne Moen

  Paneldeltakere: Anita Sævild, Jan Morten Engzelius, Hanne Andresen, Øystein Kydland

  #21: Persontilpasset bruk av medisiner i psykiatrien med maskinlæring

  Temaet presenteres av Tore Haslemo, leder for Senter for psykofarmakologi ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo. Webinaret ble holdt 26.11.2021.

  #22: Ingen skal dø av feilmedisinering

  Temaet presenteres av Anne Gerd Granås, professor ved Universitetet i Oslo og Nasjonalt senter for e-helseforskning, og Unn Sollid Manskow, seniorforsker ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.

  Webinaret ble holdt 10.12.2021.

  #23: Pasientens legemiddelliste i praksis

  Temaet presenteres av Katinka Nordheim Alme, arbeidsgruppeleder for «Pasientens legemiddelliste» (PLL) ved Haraldsplass diakonale sykehus i Bergen.

  Webinaret ble holdt 21.01.2022.

  #24: Bivirkningssøk i Felleskatalogen

  Temaet presenteres av Bente By Jansen, farmasøyt og redaktør i Felleskatalogen AS.

  Webinaret ble avholdt 04.02.2022.

  #25: Kunstig intelligens i bivirkningsovervåkning

  Temaet presenteres av Tone Westergren, farmasøyt og seksjonsleder ved RELIS Sør-Øst (Regionalt legemiddelinformasjonssenter ved Oslo universitetssykehus).

  Webinaret ble avholdt 18.02.2022.

  #26: Legemiddelhåndtering av risikolegemidler på sykehus

  Temaet presenteres av Jevan Jones Mezori, masterstudent ved Universitetet i Oslo og Sandra Rut Eikeland, provisorfarmasøyt ved Sykehusapoteket Østfold, Kalnes.

  Webinaret ble avholdt 04.03.2022.

  #27: Pasientens ansvar for egen medisinliste

  Plenumsdiskusjon - ingen opptak

  #28: Farmasøytenes nye rolle

  "Changing roles in a changing world" er slagordet til European Association of Hospital Pharmacists-konferansen som ble avholdt nå i mars. Astrid Johnsen og Thomas Bäckstrøm rapporterer fra konferansen, samt reflekterer på farmasøytenes rolle i årene fremover.

  Webinaret ble avholdt 01.04.2022.

  #29: Framtidens legemiddelhåndtering med farmasitun

  Anett Bjørhovde, farmasøyt og prosjektleder fra Sykehusapotekene Oslo vil fortelle om arbeidet med farmasitun med fokus på målbildet for 2030 og pilotering ved Radiumhospitalet nå i 2022.

  Webinaret ble avholdt 29.04.2022.

  #30: Pasientsikkerhet i akuttmottaket

  Det er kompleks og tidkrevende å lage en riktig legemiddelliste for en pasient ved innleggelse i akuttmottaket. I tillegg er legemiddelrelaterte innleggelser en utfordring som krever oppmerksomhet.

  Presentasjon ved Lisbeth Damlien Nymoen, klinisk farmasøyt og doktorgradsstudent ved Diakonhjemmet Sykehusapotek og Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.

  Webinaret ble avholdt 13.05.2022.

  #31: Bedre bruk av e-resept på vei mot pasientens legemiddelliste

  Pasientens legemiddelliste tas i bruk over hele landet i løpet av de neste årene. Hva kan du gjøre for å forberede deg allerede nå?

  Presentasjon ved Regin Hjertholm, spesialist i allmennmedisin ved Eidsvåg legekontor, Praksiskonsulentordninga Haraldsplass og EPJ-løftet.

  Webinaret ble avholdt 10.06.2022.

  #32: Et samfunnsvitenskapelig blikk på håndtering av legemidler

  Legemiddelfeil har konsekvenser både for individet, helsetjenesten og samfunnet. På webinaret tok vi et samfunnsvitenskapelig blikk på hvordan forstå feilmedisinering som en arbeids- og organisasjonsutfordring.

  Presentasjon ved seniorforsker Kari Dyb og professor Line Lundvoll Warth fra Nasjonalt senter for e-helseforskning.

  Webinaret ble avholdt 02.09.2022.

  #33: Sykepleierne får tiden tilbake med automatisert klargjøring av legemidler

  Ved å automatisere leveransen av klargjorte legemidler til den enkelte pasient vil sykehuset få en mer effektiv legemiddelhåndtering. Dette frigjør tid for sykepleierne. Hvordan få automatisering til? Hvordan opplevde sykepleiere disse endringer i rutinene?

  Presentasjon ved prosjektleder Silje Eidsli ved Sykehuspartner HF og fagutvikler Astrid Johnsen ved Sykehusapotekene HF.

  Webinaret ble avholdt 16.09.2022.

   

  For mer informasjon, kontakt:

  • Thomas Bäckstrøm, Sykehusapotekene,

   email hidden; JavaScript is required

  • Astrid Johnsen, Sykehusapotekene,

   email hidden; JavaScript is required

  Denne siden er sist oppdatert:

  22.09.2022